© ZEELAND St. Philipsland. Woning met werkplaats (voormalige smederij) voor vele mogelijkheden geschikt. Prijs ƒ 47.000 k.k. Hyp. beschikbaar. Dit pand staat aan vis en vaarwater. 		  (1977)
1932:         Wegens          het          bereiken          van          den pensioengerechtigden   leeftijd   van   het   Hoofd   zijner school   (de   heer   H.   Breekveldt),   vraagt   het   Bestuur der   Christ.   Nat.   School   te   HENGELO,    tegen   1 September a.s. een                              H O O F D bel.    lid    der    Geref.    Kerk;    akte    Fransch    vereischt; meerdere   akten   strekken   tot   aanbeveling;   naäkte   ƒ 100,00.    (aant.    leerlingen    311).    -    Sollicitaties    met inlichtingen     vóór     30     April     aan     het     Hoofd,     H. BREEKVELDT. Geen persoonlijk bezoek.   RED STAR LINE Rechtstreeksche         geregelde         wekelijksche POSTSTOOMVAART EN PASSAGIERS. Antwerpen - New-York en tweemaal per maand naar Philadelphia. Kostelooze inlichtingen worden verstrekt door A. FAASSE Azn., St. Philipsland.
https://kaashoekgenealogie.nl - A. Faasse
Te koop: Een groote Trekhond, bij P. KAASHOEK, Winkelier, Sint Philipsland.
Het         familiegraf         van Gerard          Bomhof          en Gerritdina       Visser.       De ongetrouwde        kinderen, Geertje,                Gerritdina Christina   en   Gerrit   liggen hier     ook     begraven.     Het graf    is    te    vinden    op    de Vereniging    Begraafplaats aan   de   Kloosterweg   92   in Zwolle.
GEBOUW “EUREKA” DOKKUM Notaris   P.   ZWART   te   Dokkum   zal   op   Woensdag 15   December   1926,   ‘s   avonds   6   uur,   in   het   te veilen pand, finaal publ. verkoopen: Het   GEBOUW   “EUREKA”,   aan   den   Oostersingel te   Dokkum,   met   erf  ,   uitkomende   aan   de   Lijnbaan aldaar,   groot   2   are   30   centiare,   in   eigen   gebruik bij den heer A. Zijlstra. Het    pand,    hetwelk    thans    is    ingericht    tot    het houden    van    vergaderingen,    enz,.    doch    in    het vervolg    niet    meer    als    zoodanig    mag    worden gebruikt,   is   voorzien   van   gas   en   electrisch   licht en   leent   zich   zeer   voor   inrichting   tot   woning met     werkplaats     of magazijn. Geb. ƒ 4767. Aanvaarding              en betaling 1 April 1927. Bezichtiging     op     den verkoopdag   en   10   tot 12 vm. Biljetten   verkrijgb.   ten kantore     v.d.     notaris voornoemd.
https://kaashoekgenealogie.nl - huize Eureka Dokkum, Oostersingel
April 1832: Keimpe      Hedzer      van      der Kooi       (foto)     drager     vam     het Metalen Kruis.   Het    Metalen    Kruis    1830-1831    is een   Nederlandse   onder-scheiding en     ereteken     dat     in     1831     werd toegekend     aan     zij     die     aan     de Tiendaagse     Veldtocht     hadden     deelgenomen. Het    werd    ingesteld    door    Koning    Willem    I    bij Koninklijk    Besluit    no.    70    van    12    september 1831   en   uitgereikt   aan   allen   die   in   het   leger   of de            Koninklijke            Marine            aan            de krijgsverrichtingen    in    de    jaren    1830    en    1831 hebben deelgenomen. Lees meer . . . Cornelis   Faasse ,   geboren   op   19 januari    1811    heeft    eveneens    het Metalen Kruis ontvangen in 1832.
https://kaashoekgenealogie.nl - Keimpe Hedzer van der Kooi
Te koop: Twee groote Trekhonden, bij P. KAASHOEK, Winkelier, Sint Philipsland.
         EBEN-HAËZER 21    augustus    1913    a.s.    hoopt    onze    oudste inwoner,   de   heer   G.   DEN   BRABER ,   zijn   93- sten Jaardag te herdenken. Gemeente St. Philipsland.
kaashoekgenealogie https://kaashoekgenealogie.nl - metalen kruis 1832
ATLASSEN en KAARTEN. Breekveldt,     H.:     Paulus’     reizen.     De     tocht     der Israëlieten.    Het    Eufraat-    en    Tigris-gebied.    Met medewerking   van   prof.   dv. A.M.   Brouwer.   3e   druk. Groningen, P. Noordhoff. ƒ 3,75; op houten rollen. ƒ   5,25   op   carton;   op   linnen   9,00;   op   linnen   gevern. ƒ 10.
  KOOI, S. v.d. Gebouw Eureka, Oostersingel . . . . . . 68
1 april 1926: ST. PHILIPSLAND. Donderdagmorgen   had   dhr.   W.   Faasse,   smid alhier,    het    ongeluk    van    het    dak    van    het woonhuis   van   dhr.   A.M.   v.   D.,   landbouwer,   te vallen.   Per   rijtuig   naar   zijn   woning   gebracht werd direct geneeskundige hulp ingeroepen. Deze     constateerde     een     beenbreuk,     even       boven   den   enkel.   Vermoedelijk   is   het   ongeluk te   wijten   aan   het   breken   van   een   lat   op   het dak.     Wanneer     zich     niets     bijzonders     meer openbaart,    mag    het    zeer    zeker    een    geluk heeten,    dat    de    val    geen    ernstiger    gevolgen heeft gehad.
https://kaashoekgenealogie.nl - H. Breekveldt - Paulus reizen
2-9-1929: St. Philipsland. ONTPLOFFING. Aan    boord    van    het    motorschip    van    den    heer    A. Faasse   alhier,   dat   in   de   haven   van   Knocke   bij   Kortrijk ligt,    heeft    Zaterdag    een    ontploffing    plaats    gehad, waarbij een man gedood werd. De   motor   van   het   schip   werkte   niet   goed   door   een tekort   aan   lucht.   Een   Belgische   monteur   die   het   euvel zou    herstellen,    gebruikte    bij    vergissing    koolzuur    in plaats    van    lucht.    Het    gevolg    was    een    ontzettende ontploffing.    De    monteur    werd    gedood    en    schipper Faasse    en    zijn    knecht    door    de    vlammen    gewond. Door    in    het    water    te    springen    wisten    zij    aan    een vuurdood   te   ontkomen.   De   hut   werd   van   het   schip gerukt      en      boven      de      boomen      langs      de      haven uitgeslingerd.    Gelukkig    bevond    de    vrouw    van    den schipper   zich   bij   de   ontploffing   niet   meer   in   deze   hut, doch in de slaapkamer. Zij kwam met den schrik vrij.
https://kaashoekgenealogie.nl - Hoogaars van A. Faasse ECHTPAARDOOR AUTOGESCHEPT.SINT-PHILIPSLAND - Het echtpaar Faasse - den Braber uit Sint Philipsland is zaterdagavond omstreeks 17.30 uur door een personenwagen geschept en hierbij ernstig gewond geraakt.Het echtpaar Faasse - den Braber was op familiebezoek geweest en keerde naar huis terug. Toen zij boven aan de oprit van de Oostdijk de auto van V. uit Steenbergen wilde laten passeren werden zij door deze aangereden. De heer V. kwam uit het café te Sint Philipsland, waar hij vanaf ‘s ochtends half tien was geweest.Het echtpaar moest met ernstige verwondingen in het ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom worden opgenomen. De toestand van de heer Faasse was zondagavond nog zorgwekkend. De politie heeft V. een bloedproef afgenomen. 12 november 1973 https://kaashoekgenealogie.nl - Fliplandse groet uit 1912
Dit   schrijven   is   niet   om   te   klagen,   integendeel, het    is    om    openlijk    hulde    te    brengen    aan    den dienstijver   van   den   alhier   wonende   distributeur der         brievenposterij         A.         Faasse,         die niettegenstaande    het    op    gisteren    geheerscht hebbende    noodweer    de    voor    deze    gemeente bestemde       brieven       enz.,       met       een       niet noemenswaarige   oogenblik   later   dan   gewoonlijk aan    de    belanghebbenden    bezorgde.    Zonder    het minst    aan    andere    postamtenaren    te    kort    te willen   doen,   geloof   ik,   met   het   oog   op   de   lokale toestand   dezer   gemeente,   dat   gezegde   Faasse,   tot voorbeeld   van   anderen   mag   worden   genoemd   en Sint   Philipsland   ingezetenen   den   wensch   mogen uiten,     dat     hem     nog     geruimen     tijd     deze betrekking worde toevertrouwd.
13 januari 1950: BRANDALARM Zondagmorgen      werden      de      bewoners      alhier opgeschrikt    door    het    loeien    van    de    sirene.    Er bleek       brand       te       zijn       uitgebroken       in       de broodbakkerij    van    M.    Stols.    De    zolder    stond    in brand,    terwijl    een    raam    met    kozijn    reeds    was vernield.   Toen   de   brandweer   arriveerde   was   het gevaar   reeds   geweken.   Dhr.   Stols   had   met   enige omwonenden        het        bluswerk        direct        flink aangepakt.   Omtrent   de   oorzaak   tast   men   in   het duister.
SINT PHILIPSLAND , 16-10-1959. Overleden na aanrijding met bromfiets.   Aan   de   verwondingen   die   hij   op   9   oktober   jl.   bij   een   aanrijding   met   zijn bromfiets    door    een    auto    op    een    kruispunt    van    de    verkeersweg    bij    St. Philipsland   op   liep,   is   de   35-jarige   heer   D.   Kaashoek   op   10   oktober   in   het ziekenhuis te Bergen op Zoom overleden.   Was   er   aanvankelijk   enige   hoop   op   herstel,   in   de   tijd   van   een   etmaal   na het    ongeluk    is    zijn    toestand    blijkbaar    wegens    inwendige    complicaties zodanig    verslechterd,    dat    spoedige    overbrenging    naar    het    ziekenhuis noodzakelijk   bleek.   Een   en   ander   heeft   helaas   niet   mogen   baten;   kort   na aankomst   is   hij   overleden.   De   verslagenheid   en   het   medeleven   met   de   jonge weduwe en haar twee jeugdige kinderen en de verdere familie is groot.
Ondertrouw:         WILLEM D. FAASSE Az.                           en     JANNA W. DEN BRABER Gd. St. Philipsland, 24 Juni 1921. Huwelijksvoltrekking 8 Juli a.s.
Fa. W.D. Faasse SMEDERIJ en WINKEL Zuiddijk 4 voorspoedig 1964
M.C. Kaashoek - Faasse LEVENSMIDDELENBEDRIJF wenst alle bekenden en klanten een gelukkig 1966 toe.
https://kaashoekgenealogie.nl - familiegraf Bomhof
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - Dingenus Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - ingekleurde foto