©
Jan Breekveldt was      in      augustus      1816      een      gepensioneerde kanonnier.   In   zijn   huwelijk   was   hij   koopman   in   vis en aanspreker. Een      aanspreker      werd      ook      wel      ‘doodbidder’ genoemd   die   in   vroegere   tijden   na   een   overlijden de      nabestaanden      inlichten      en      begrafenissen regelde. Als   kanonnier   heeft   Jan   vier   veldtochten   gedaan, nl. * 1812 in Duitsland   * 1813 in Rusland   * 1814 in Frankrijk en   * 1815 de Slag bij Waterloo. In   ‘de   slag   bij   Waterloo’   ontving   hij   ƒ   29,10 5 . Lees   meer    over   de   Slag   bij   Waterloo.   Lees   hier meer over Jan  Breekveldt. BEILEN. Het   6-jarig   zoontje   van   den   arbeider   H.   Pekel   te Tiendeveen     is     bij     het     spelen     door     een     adder gebeten.    Op    doktersadvies    is    de    jongen    direct naar het ziekenhuis overgebracht.
Marjan en Chris in Blijdorp, 2015.
VAN DER KOOIJ (Kooi/Kooy). Op    19    december    1811    werd    de    achternaam    'van    der Kooij (Kooi/Kooy)' aangenomen. De   achternaam   is   te   danken   aan   Keimpe   Hedzers   van   der Kooi,    die    in    1811    te    Oostrum    (Oost-Dongeradeel)    de naam "van der Kooij" aannam. Waarom    van    der    Kooij?    De    vader    van    deze    kinderen heette      Keimpe      Fetses      en      deze      man      is      jarenlang boer/kooiboer   geweest   op   één   der   kooien   te   Rijperkerk. Vroeger   lag   tussen   de   dorpen   Giekerk   en   Rijperkerk   een meer,    nl.    De    Ryd.    In    dit    meer    stroomde    uit    oostelijke richting   een   vaart   Bouwe   Pet   genaamd.   Ten   zuiden   van Bouwe      Pet      lagen      toen      3      eendenkooien.      Op      de
Schotanus-atlas   van   1718   staan   deze   kooien   duidelijk aangegeven. Op     de     meest     oostelijke     vogelkooi     woonde     Keimpe Fetses.   Hij   overleed,   toen   hij   ongeveer   90   jaar   oud   was en    hij    moet    een    zeer    bewogen    leven    hebben    geleid, gezien het volgende: In   de   Quotisatiekohieren   van   1749   staat   Keimpe   Fetses te       boek       als       "welgesteld       boer       te       Rijperkerk". (Quotisatiekohier:   Een   kohier   is   een   register,   met   name een    belastingsregister,    waarop    de    belastingplichtigen en         hun         aanslagen         onder         nummer         worden geregistreerd).     In     het     Quotisatieregister     staan     de namen    van    de    gezinshoofden,    beroepen    en    welstand vermeld van de Friese bevolking toentertijd.
wie heeft er foto’s van mijn vader DINGENUS CORNELIS KAASHOEK.
kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie https://kaashoekgenealogie.nl - Duivensport Flipland met in de cirkel Dingenus Kaashoek
AKTE van GEBOORTE Heden   den   derden   van de   maand   December   des jaars   een   duizend   acht honderd   zes   en   zestig, verscheen    voor    mij, Ambtenaar     van     den Burgerlijke   Stand   van de              gemeente Poortvliet,   provincie   Zeeland,   Abraham Kaashoek,   dewelke   heeft   verklaard,   dat op   den   tweeden   van   de   maand   December des   jaars   1866,   is   geboren   een   kind   van de   mannelijke   kunne,   aan   dit   kind   hij verklaart te geven de voornaam van M a r i n i s Helaas    wordt    deze    Marinis    nog    altijd    Marinus Kaashoek    genoemd.   Deze   voornaam   is   dus   onjuist en moet dus Marinis  zijn. Zie geboorteakte .
https://kaashoekgenealogie.nl - Marinis Kaashoek 1866 - 1950
Contact:   Als   je   liever   je   eigen   e-mailprogramma wil gebruiken, klik dan op ‘ga verder’. Doopakte van Jan Breekveldt, september 1795. St. Filipsland - 2 juni 1904. De   postbode   A.   Faasse,   die   1   april   1904   15   jaar   in dienst   was,   ontving   deze   week   het   bericht,   dat zijn   salaris   met   ingang   van   dien   datum   met   25 gulden    verhoogd    is,    en    alzoo    van    435    op    460 gulden gebracht is.
https://kaashoekgenealogie.nl - Flupland https://kaashoekgenealogie.nl - Schilderij van de Slag bij Waterloo
Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen, die blijk hebben gegeven op onze 50-jarige Echtvereeniging, op 8 Aug. St-Philipsland. A. Faasse Az N. Faasse - Meijer.
Heden     overleed,     tot     onze     diepe droefheid,   na   een   ongesteldheid   van ruim     3     maanden,     onze     geliefde Vader,         Behuwd-,         Groot-         en Overgrootvader, de heer A. Faasse Cz., in   den   ouderdom   van   86   jaar   en   3 maanden. St. Philipsland, 26 juli 1913.
EEN JUBILEUM Op 1 Januari 1928 heeft de heer H. Breekveldt, hoofd der Chr. Nat. school, Haaksbergerstraat te Hengelo, zijn 40 jarig jubileum herdacht. Nog steeds staat hij in hoog aanzien als een uitstekend en bekwaam pedagoog. Door zijn toedoen vooral kwam het Christelijk Onderwijs tot grooten bloei.
Tiendeveen rouwt om Berend Pekel. lees verder https://kaashoekgenealogie.nl - naamsaanneming 'van der Kooi'
Johannes   (Jan)   Breekveld(t)   is   in   Amsterdam   geboren   op   25   september   1790   en   bijna   5   jaar   later   gedoopt   in de   Nieuwe   Kerk   in   Amsterdam   op   19   april   1795.   De   2   mensen   die   bij   zijn   doop   aanwezig   waren,   zijn Johannes   Breek(t)veld   en   Neeltje   Schippers.   Bij   het   Ministerie   van   Koloniën   was   er   bekend   dat   Jan   in diverse   veldtochten   heeft   gedaan   als   kanonnier,   in   1812   in   Duitsland,   in   1813   in   Rusland   en   in   1814   de   Slag bij   Waterloo.   Voor   de   laatst   genoemde   veldtocht   ontving   Jan   ƒ   29,10.   Als   militaire   invalide   ontving   hij   van het   Ministerie   een   vergoeding   van   ƒ   27,00   per   kwartaal   en   na   zijn   huwelijk   was   dat   ƒ   108,00.   In   het   laatste kwartaal van zijn overlijden werd het bedrag overgemaakt naar de Spaarbank in Wageningen. In   1825   laat   hij   een   akte   van   bekendheid   opmaken   voor   de   Vrederegter   van   het   kanton   Leyden   no   2.   Zo een   akte   heb   je   nodig   als   er   geen   gegevens   van   je   bekend   zijn.   Voor   deze   rechter   verklaren   7   mannen   (2 sergeanten   en   5   soldaten)   die   allemaal   in   het   militaire   invalidenhuis   in   Leiden   wonen   dat   deze   man   Jan Breekveldt   is.   Van   zijn   ouders   en   grootouders   is   op   dit   moment   niets   meer   te   achterhalen.   Evenmin   is   niets te   achterhalen   van   zijn   mogelijke   pleegouders.   Bij   deze   akte   zit   een   bewijs   van   onvermogen   dat   Jan   de kosten niet kon betalen. Wanneer Jan deze akte van bekendheid heeft, kan hij met Gijsje Elsenaar trouwen. De    huwelijksakte    kan    niet    door    Jan    getekend    worden,    omdat    hij    de    twee    eerste    vingers    van    zijn rechterhand   mist.   Gijsje   en   haar   moeder   kunnen   niet   tekenen   omdat   ze   niet   geleerd   hebben   te   schrijven. In    1834    betaalde    het    gezin    Breekveldt    ongeveer    15    gulden    belasting    in    Wageningen    omdat    die    in belastingschaal    10    zit.    Zijn    beroepen    waren    visverkoper    en    aanspreker    (begrafenisondernemer).    Jan overlijdt    op    10    november    1854    in    Wageningen    en    zijn    echtgenote    Gijsje    Elsenaar    op    1    juli    1874.    De landkaart    van    ‘Paulus    Reizen’    was getekend       door       zijn       kleinzoon Hendrik Breekveldt.
https://kaashoekgenealogie.nl - Paulus' reizen door H. Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - doopakte Johannes Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Marjan en Chris Kaashoek
https://kaashoekgenealogie.nl wim @ kaashoekgenealogie.nl K https://kaashoekgenealogie.nl - Wilhelminastraat 31 St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl - ingekleurde foto
trefwoorden: St. Philipsland / winkelier / Karreveld / duivenvereniging / 1924 ~ 1959