> > > >
Contact met Wim.
Jan Breekveldt was      in      augustus      1816      een      gepensioneerde kanonnier.   In   zijn   huwelijk   was   hij   koopman   in   vis en aanspreker. Een      aanspreker      werd      ook      wel      ‘doodbidder’ genoemd   die   in   vroegere   tijden   na   een   overlijden de      nabestaanden      inlichten      en      begrafenissen regelde. Als   kanonnier   heeft   Jan   vier   veldtochten   gedaan, nl. * 1812 in Duitsland   * 1813 in Rusland   * 1814 in Frankrijk en   * 1815 de Slag bij Waterloo. In   ‘de   slag   bij   Waterloo’   ontving   hij   ƒ   29,10 5 . Lees      meer       over      de      Slag      bij      Waterloo. (Wikipedia) BEILEN. Het   6-jarig   zoontje   van   den   arbeider   H.   Pekel   te Tiendeveen     is     bij     het     spelen     door     een     adder gebeten.    Op    doktersadvies    is    de    jongen    direct naar het ziekenhuis overgebracht.
Een   kerkorganist    nodig   voor   de   zondag   of   door- de-weeks?   Neem   contact   met   me   op   en   je   krijgt binnen 24 uur  antwoord. Klik hier  voor contact met Wim.
https://kaashoekgenealogie.nl - kerkorganist https://kaashoekgenealogie.nl - kerkorganist
VAN DER KOOIJ (Kooi/Kooy). Op    19    december    1811    werd    de    achternaam    'van    der Kooij (Kooi/Kooy)' aangenomen. De   achternaam   is   te   danken   aan   Keimpe   Hedzers   van   der Kooi,    die    in    1811    te    Oostrum    (Oost-Dongeradeel)    de naam "van der Kooij" aannam. Waarom    van    der    Kooij?    De    vader    van    deze    kinderen heette      Keimpe      Fetses      en      deze      man      is      jarenlang boer/kooiboer   geweest   op   één   der   kooien   te   Rijperkerk. Vroeger   lag   tussen   de   dorpen   Giekerk   en   Rijperkerk   een meer,    nl.    De    Ryd.    In    dit    meer    stroomde    uit    oostelijke richting   een   vaart   Bouwe   Pet   genaamd.   Ten   zuiden   van Bouwe      Pet      lagen      toen      3      eendenkooien.      Op      de
Schotanus-atlas   van   1718   staan   deze   kooien   duidelijk aangegeven. Op     de     meest     oostelijke     vogelkooi     woonde     Keimpe Fetses.   Hij   overleed,   toen   hij   ongeveer   90   jaar   oud   was en    hij    moet    een    zeer    bewogen    leven    hebben    geleid, gezien het volgende: In   de   Quotisatiekohieren   van   1749   staat   Keimpe   Fetses te       boek       als       "welgesteld       boer       te       Rijperkerk". (Quotisatiekohier:   Een   kohier   is   een   register,   met   name een    belastingsregister,    waarop    de    belastingplichtigen en         hun         aanslagen         onder         nummer         worden geregistreerd).     In     het     Quotisatieregister     staan     de namen    van    de    gezinshoofden,    beroepen    en    welstand vermeld van de Friese bevolking toentertijd.
Oproep: wie heeft er foto’s van mijn vader DINGENUS CORNELIS KAASHOEK.
kaashoekgenealogie kaashoekgenealogie https://kaashoekgenealogie.nl - Duivensport Flipland met in de cirkel Dingenus Kaashoek
AKTE van GEBOORTE Heden   den   derden   van de   maand   December   des jaars   een   duizend   acht honderd   zes   en   zestig, verscheen    voor    mij, Ambtenaar     van     den Burgerlijke   Stand   van de              gemeente Poortvliet,   provincie   Zeeland,   Abraham Kaashoek,   dewelke   heeft   verklaard,   dat op   den   tweeden   van   de   maand   December des   jaars   1866,   is   geboren   een   kind   van de   mannelijke   kunne,   aan   dit   kind   hij verklaart te geven de voornaam van M a r i n i s Helaas    wordt    deze    Marinis    nog    altijd    Marinus Kaashoek    genoemd.   Deze   voornaam   is   dus   onjuist en moet dus Marinis  zijn.
https://kaashoekgenealogie.nl - Marinis Kaashoek 1866 - 1950
Wil      je      liever      je      eigen      e-mailprogramma gebruiken, klik dan op ‘ga verder’. Je   kan   over   diverse   onderwerpen   contact   met   me opnemen. Heb   je   een   vraag,   die   zal   ik   zeker   beantwoorden. Als   je   een   foto   van   mijn   vader   heeft,   ben   ik   je zeer    dankbaar.    Ook    een    toevoeging    van    een Zeeuwse   spreuk   is   welkom   en   een   aanvulling   op onze stambomen is altijd welkom. St. Filipsland - 2 juni 1904. De   postbode   A.   Faasse,   die   1   april   1904   15   jaar   in dienst   was,   ontving   deze   week   het   bericht,   dat zijn   salaris   met   ingang   van   dien   datum   met   25 gulden    verhoogd    is,    en    alzoo    van    435    op    460 gulden gebracht is.
https://kaashoekgenealogie.nl - Flupland https://kaashoekgenealogie.nl - Schilderij van de Slag bij Waterloo
Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen, die blijk hebben gegeven op onze 50-jarige Echtvereeniging, op 8 Aug. St-Philipsland. A. Faasse Az N. Faasse - Meijer.
Heden     overleed,     tot     onze     diepe droefheid,   na   een   ongesteldheid   van ruim     3     maanden,     onze     geliefde Vader,         Behuwd-,         Groot-         en Overgrootvader, de heer A. Faasse Cz., in   den   ouderdom   van   86   jaar   en   3 maanden. St. Philipsland, 26 juli 1913.
EEN JUBILEUM Op 1 Januari 1928 heeft de heer H. Breekveldt, hoofd der Chr. Nat. school, Haaksbergerstraat te Hengelo, zijn 40 jarig jubileum herdacht. Nog steeds staat hij in hoog aanzien als een uitstekend en bekwaam pedagoog. Door zijn toedoen vooral kwam het Christelijk Onderwijs tot grooten bloei.
© Tiendeveen rouwt om Berend Pekel. lees verder
https://kaashoekgenealogie.nl - naamsaanneming 'van der Kooi'
https://kaashoekgenealogie.nl - Thea, Wim en Marjan Kaashoek
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Familiegeschiedenis - 3 -
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl