https://kaashoekgenealogie.nl - Zo zou de stins er uit gezien moeten hebben. https://kaashoekgenealogie.nl - Beets. https://kaashoekgenealogie.nl - Martinikerk Bolsward - vak 10 https://kaashoekgenealogie.nl - Stins https://kaashoekgenealogie.nl - Janum en omgeving
Maryke Feitzes , dochter van Feitze       Bothes       en       Rins       Keimpes Wiarda. Meer kinderen uit dit huwelijk: * Antje , trouwde met Sixtus Gellius. *.   Elizabeth   Festses,   geboren   in   1590   te Garijp,   zij   trouwde   in   1624   met   Sixtus Hommius ,     zv.     Homme     Hommius     en Anna   Fetses   Schierhusius;   geboren   op 1      december      1587      te      Jelsum      en overleden      op      5      oktober      1651      te Bolsward. Hij was predikant. *    Bote ,    geboren    in    1595;    huwde    1). Claaske      Jochems.      huwde      2).      Antje Gerrits. * Maryke , zie GENERATIE IV. Ds.   Sixtus   Hommius   ligt   begraven   in   de Martinikerk in Bolsward in vak 10. Klik   hier    voor   een   compleet   overzicht voor vak 10. (opent in nieuwe venster).
GENERATIE .I Omstreeks   1530   wordt   het   huwelijk   van   Haije    (geboren   rond   1508   en   overleden   in   1582   te   Beets)   en   Rienck ,   (boerin,   geboren   rond   1500, overleden   te   Beets   voor   1582)   gesloten.      Er   was   ook   onroerend   goed   te   Wijnjeterp   en   Drachten.   Uit   processen   die   in   de   jaren   1582-1583   voor   het Hof   van   Friesland   werden   gevoerd   blijkt   wie   hun   kinderen   waren.   Zij   worden   door   de   voogden   van   het   weeskind   van   wijlen   Sijdts   Hansdochter   bij Oene   Piers   aangesproken   voor   betaling   van   een   schuld.   Gerbrand   Haijes   had   300   goudguldens   van   Oene   en   Sijdts   geleend.   De   Haije-kinderen worden   als   erfgenamen   van   Gerbrandt   Haijes   veroordeeld   om   de   schuld   met   alle   schaden   en   interesses   te   voldoen.      Haije   was   een   zoon   van Wytze, geboren in 1485 (stamvader). Kinderen uit dit huwelijk: Neel ,   geboren   te   Beets   rond   1532,   overleden   te   Terwispel   na   1583.   Zij   is   getrouwd   te   Terwispel   voor   1583   met   Mijntthie   Fetthiez,   boer   en Terwispel, geboren te Terwispel rond 1530, overleden aldaar na 1583. In 1583 wonende te Terwispel. Syouck ,   geboren   te   Beets   rond   1534,   overleden   aldaar   voor   1583.   Uit   dit   huwelijk   zijn   kinderen   geboren.   Zij   woonden   te   Beets.   De   zoon   Reitse Feddes   woonde   te   Kortezwaag.   De   achterkleinzoon   Tjerk   Folkerts   noemde   zich   Dunia.   Zij   is   getrouwd   te   Beets   voor   1583   met   Fedde   Jelckes, boer, geboren te Beets rond 1530, overleden aldaar na 1583. Wytthie , geboren te Beets rond 1535. Zie .II Syts ,   geboren   te   Beets   rond   1536,   overleden   aldaar   na   1583.   Zij   is   getrouwd   te   Beets   voor   1583   met   Tyaerdt   Jelckes,   boer   te   Beets,   geboren   in Beets rond 1535, overleden aldaar na 1583. Ymck , geboren te Beets rond 1540, overleden aldaar na 1583. Gerbrand , geboren te Beets rond 1545, overleden aldaar voor 11 juli 1583. (Bron: Genealogie De Douma's, Burgum.) GENERATIE .II Wijtthie   Haijes ,   geboren   in   1535   en   overleden   op   15   september   1591   te   Beets;   huwde   in   1560   te   Beets   met   Jouck ,    geboren   in   1539   en   overleden in 1591. Kinderen uit dit huwelijk: Haije Wijtses , geboren rond 1562 te Beets. Zie .III Auck Wytses , geboren rond 1564 te Beets, gehuwd (1) rond 1585 te Beets met Bruin Tiaerts (overleden in 1607), huwde (2). met Sijte Bruins. Wyb Wytses , geboren rond 1565 te Beets en is overleden rond 1605, gehuwd met Wytie Wigles. Syouck Wytses , geboren rond 1570 te Beets, gehuwd met Syeurd Douwes, geboren te Goutum. Wytthie   Haijes,   boer   "binnen   den   Dorpe"   Beets.   Wijtse   wordt   in   1578   genoemd   in   de   personele   impositie   (een   belasting   op   het   buitenshuis   dragen van   zijden   en/of   fluwelen   kleren).   Op   12   september   1582   woont   hij   binnen   den   Dorpe   Beets.   Hij   is   boer   op   het   familiebezit   te   Beets,   in   1622   nog aangeduid   als   "Wijtie   Haeijes   zaete".   In   1584   koopt   hij   het   deel   van   zijn   broer   Gerbrand   in   dat   bezit.   Wijtse   is   overleden   in   1591.   Tijerd   Enberts   en Tijerd    Jelckes    zijn    dan    voormombers    (voogden)    over    de    drie    nog    minderjarige    kinderen.    Er    zijn    dan    ook    al    meerderjarige    kinderen.    (Bron: Genealogie De Douma's, Burgum). GENERATIE .III Haijes   Wijtses ,   geboren:   1562   te   Beets   en   is   overleden   op   7   juni   1641   te   Suameer;   huwde   in   1585   met   Houck   Sierds ,    dv.   Sierd   Riencks   &   Auck Wijbes, gedoopt: 1568 te Garijp en overleden op 20 november 1641 te Suameer. Kinderen uit dit huwelijk: Geale,  geboren in 1586 te Beets en aldaar overleden voor 1593. Geale Haijes , geboren in 1593. Zie .IV Wijtse,  geboren in 1597 te Beets en aldaar overleden voor 1603. Binnert Haijes , geboren rond 1599 te Burgum en overleden voor 1659; gehuwd met Tetje Douwes. Jouckjen,  geboren in 1600 te Suameer en overleden in 1643 te Oostermeer. Luts Haijes , geboren in 1601 te Burgum en overleden op 28 februari 1639 te Suameer; huwde met Dirk Johannes. Wijtse Haijes , geboren in 1603 te Burgum; gehuwd met Tjitske Klases. Tietske Haijes , geboren in 1607 te Burgum; gehuwd met Rinse Symens. Jarich Haijes , geboren in 1609 te Bergum. Jouckjen Haijes , geboren rond 1611 te Burgum; gehuwd met Tjerk Hendricks. GENERATIE .IV Geale   Haijes ,    geboren   in   1593   en   overleden   voor   1661   te   Garijp,   huwde   in   1622   met   Maryke   Feitzes ,   dv.   Feitze   Bothes   &   Rins   Keimpes   Wiarda, gedoopt in 1601 in Garijp en overleden in 1658. Kinderen uit dit huwelijk: Lysebeth , geboren in 1625 te Garijp, huwde op 12 mei 1655 te Leeuwarden met Homme Stevens. Keimpe , geboren in 1626 te Garijp, huwde in juni 1650 te Garijp met Goijtske Abes. Haije , geboren in 1628 te Garijp. Ydte , geboren in 1630 te Garijp en overleden in 1678, huwde op 27 mei 1652 te Hardegarijp met Jan Reitses. Antje , geboren in 1632 te Garijp, huwde op 27 mei 1652 te Hardegarijp met Gosse Gosses. Feitze , gedoopt 12 augustus 1638 te Garijp / Suameer / Eernewoude, in NH-kerk. Zie .V 6   mei   1628:   Siourdt   Alles   en   Taets   Wyaerda   te   Beets,      verklaren   ƒ   100   schuldig   te   zijn   aan   Gaele   Hayes   en   Marij      Feytse   te   Garijp;   onderpand:   de helft   van   vijf   mad      maden ,   gelegen   "in   Oldewarren",   mandelig   met   de   bijzitter   Fetse   Bootes   hebbende   het   geheel   "Reytse   fenne"   ten   oosten,   Jelcke Wybrens    ten    westen,    de    hooiweg    ten    zuiden    en    't    "Oldiept"    ten    noorden;    bij        wijze    van    rente    de    crediteuren    het    gebruik    van    deze    maden toegestaan. Dagloon   Friese   land-arbeider   in   1600:   ƒ   21,00   per   jaar.   Op   22   mei   1630   verklaart   Geale   ƒ   100,00   tegen   6%   rente   schuldig   te   zijn   aan   Hector Vouricius, raad ordinairs in het Hof van Friesland, tekent met zegel. GENRATIE .V Feitze   Geales ,   gedoopt   op   12   augustus   1638   te   Garijp   /   Suameer   /   Eernewoude   en   overleden   op   2   augustus   1691   te   Suawoude;   huwde   op   24 november   1661   te   Rijperkerk   met   Dieuke   Hedzers,   dv.   Hedzer   Sjoerds   &   Antje   Gerrits,   gedoopt   op   6   november   1636   te   Tietjerk   en   overleden   in 1705 te Oudega. Kinderen uit dit huwelijk: Gaele , gedoopt op 31 oktober 1662 te Rijperkerk en overleden op 31 oktober 1662 te Garijp. Hedzer ,   gedoopt   op   14   december   1664   te   Garijp;   huwde   op   11   oktober   1691   te   Rijperkerk   met   Tjikske   Klases.   Kind:   Feitse   Hedzers,   geboren 1695. Maaike , gedoopt op 9 maart 1667 te Garijp; huwde op 14 mei 1695 te Oudega met Jacob Douwes. Aukje , geboren in 1670 te Garijp, huwde op 22 december 1695 te Garijp met Eelcke Saekes Antie ,   gedoopt   op   26   februari   1673   te   Garijp;   huwde   op      11   mei   1696   te   Oudega   met   Tjeerd   Rinnerts,   geboren   in   1671   te   Garijp   en   aldaar overleden in 1726. Lijsbet , geboren in 1675 te Garijp; huwde met 1. Jan Harmens, 2. Pieter Pieters op 20 oktober 1715. Keimpe , geboren in 1680 te Garijp, gedoopt in Rijperkerk. Zie .VI 1665   Hypotheekboek   32:   Fetse   Gaeleszn,   zullende   metterwoon   komen   te   Garijp,   mede   voor   zijn   vrouw   Dieucke   Hedsersdr,   verklaart   ƒ   200   tegen 5% rente schuldig te zijn aan Gielt Stevenszn te Suawoude. Hypotheekboek   40:   Fetse   Geelis   en   Dieucke   Hedsers,   el.   te   Garijp,   verklaren   ƒ   500   tegen   4,5%   rente   schuldig   te   zijn   aan   Homme   Stevens   en Lijsbet Geelis, el. te Leeuwarden; onderpand: afkoop c.a., waarvoor deze lening is aangewend. Hypotheekboek   141:   Koopcontract;   Fetse   Geelis   en   Dieucke   Hedsers,   el.   te   Garijp,   verkopers;   Freerck   Jans   en   Auck   Symensdr,   el.   te   Suawoude, kopers   van   een   huizinge   en   schuur,   bomen   en   plantagie,   ruig   en   ruigscharne,   hekken,   hekstokken   etc.,   met   overdracht   van   de   ontruiming   der   zate en   landen,   alles   staande   en   gelegen   te   Rijperkerk,   waarvan   grondheer   is   jr.   Scipio   Meckama   van   Aylva,   huur   (boven   de   twee   florenen)   ƒ   35   per   jaar; verkocht voor ƒ 925 en twee zilveren ducatons. Hypotheekboek   313:   Jan   Baniers   Offringa   en   Grietje   Bartels,   el.   te   Bergum,   verklaren   ƒ   315   schuldig   te   zijn   aan   Ceympe   Gerloffs,   Melle   Gerloffs, Jacob   Gerloffs   en   Gerryt   Gerloffs,   alsmede   Aeffke   Gerloffs,   huisvrouw   van   Jan   Pyters,   en   de   twee   weeskinderen   van   wijlen   Egbert   Gerloffs,   allen wonende    onder    Bergum,    erfgenamen    van    hun    (groot)vader    Gerloff    Melles,    wegens    koop    van    twee    akkers    land,    lopende    van    de    Zomerweg ("Somerwegh")   ten   noorden   tot   aan   Homme   Stevens   landen,   door   Fetse   Gaeles   gebruikt,   vrij   van   floreen   doch   bezwaard   met   andere   lasten   zoals de   naastliggers;   aldus   verkocht   voor   ƒ   315;   ter   voldoening   van   de   koopsom   te   leveren   voor   ƒ   200   aan   vee   en   boerengereedschap,   de   resterende   ƒ 115 op 1 mei 1681 in contanten; de betaling in natura heeft inmiddels plaatsgevonden. GENERATIE .VI Keimpe Feitses , gedoopt in 1680 te Rijperkerk en overleden in 1769 te Rijperkerk;   Huwde   (1)   op   5   februari   1702   te   Oenkerk   met   Lysbeth   Willems ,    dv.      Willem   Tjeerds   &   Saepke   Heeres,   gedoopt   op   14   februari   1669   te Oenkerk en overleden op 19 november 1710 te Rijperkerk. Kinderen uit het eerste huwelijk: Saapke , gedoopt op 25 maart 1703 te Oenkerk. Dieuke, gedoopt op 8 november 1705 te Oenkerk; overleden 1784 te Rijperkerk; huwde op 19 mei 1735 te Rijperkerk met Reiner Sijtses. Feitse , geboren in 1710 te Oenkerk; overleden 1775 te Giekerk; huwde in 1739 met  Saakje Minnes.   Huwde   (2)   op   22   mei   1721   te   Rijperkerk   met   Taetske   Jans ,   dv.   Jan   Heeres   Cock   &   Janke   Mients,   gedoopt   op   16   juli   1704   te   Oenkerk   en overleden in 1773. Kinderen uit het tweede huwelijk: Gaele ,   geboren   op   15   september   en   gedoopt   op   10   oktober   1723   te   Rijperkerk,   overleden   in   1791   aldaar;   huwde   op   14   mei   1752   te   Rijperkerk met Hedzer Antje, geboren in Roodkerk. Janke ,   geboren   op   27   januari,   gedoopt   28   maart   1727   te   Rijperkerk;   huwde   op   29   april   1752   te   Bergum   met   Harmen   Hendriks,   geboren   op   16   mei 1723 te Oudkerk. Hedzer , geboren in maart 1731 te Rijperkerk, gedoopt 20 mei 1784. Zie .VII Maaike, geboren in 1733 te Rijperkerk; huwde op 7 april 1754 te Hardegarijp met Klaas Fokkes, geboren op 31 maart 1726 te Veenwouden. Jan ,   geboren   in   1734   te   Rijperkerk,   gedoopt   op   11   maart   1774   te   Rijperkerk   en   is   overleden   op   26   april   1807   te   Rijperkerk;   huwde   op   3   augustus 1749 te Rijperkerk met Trijntje Meinderts, gedoopt op 29 februari 1728 te Hardegarijp en overleden op 8 april 1812 te Rijperkerk. Antje,   geboren   in   1740   te   Rijperkerk,   gedoopt   op   12   mei   1771   te   Wijns;   huwde   op   31   mei   1761   te   Oenkerk   met   Eelke   Sutzes   van   der   Meer, gedoopt op 9 november 1738 te Wijns en ald. overleden op 7 mei 1818. Mient ,   20   juni   1741   Rijperkerk,   gedoopt   6   juni   1802   te   Wanswerd   en   overleden   op   17   juni   1818   te   Leeuwarderadeel;   huwde   op   27   juni   1773   te Oenkerk met Sietske Pieters, gedoopt op 29 november 1745 te Lekkum en overleden voor 1799. Sjoerd , geboren in 1743 Rijperkerk en overleden op 9 november 1813 te Wijns. huwde op 5 juni 1763 te Oenkerk met Aukje Wytses. Riemke ,   geboren   in   augustus   1746   Rijperkerk,   gedoopt   20   mei   1784   te   Oenkerk;   huwde   op   31   mei   1767   te   Oenkerk   met   Reimke   Keimpes, geboren in augustus 1746 te Rijperkerk, gedoopt op 20 mei 1784 te Oenkerk. Lijsbeth ,   geboren   in   1748   te   Rijperkerk   en   aldaar   overleden   in   1804,   huwde   op   31   mei   1772   te   Oenkerk   met   Hendrik   Reins,   gedoopt   op   18 september 1746 te Veenwouden en overleden voor 1789. Na   het   overlijden   van   Keimpe   wordt   de   boerderij   verkocht,   deze   was   al   voor   de   helft   eigendom   van   zoon   Gaele,   de   andere   helft   wordt   verkocht aan Gerke Sjoerds (ontvanger van Roodkerk) Transcriptie verkoopakte 1769 (Proclamatieboek TIE P15 blz 286, 26 juni 1769): Gerk   Sjoerds,   ontvanger   van   den   dorpe   Roodkerk   BB&C   [begeert   bodenen   en   consent]   op   de   koop   van   de   geregte   helfte   van   zekere   huisinge, schuire,   hiemenge,   hovenge,   bomen   en   plantagie   met   de   kooij   en   het   veerspilvan   dien,   zampt   zathe   landen   daar   onder   behorende,   groot   in   't geheelna   naam   en   faam   40   pondematen,   staande   en   gelegen   te   Rijperkerk,   in   voegen   bij   wijlen   Keimpe   Fetses   is   bewoont   en   gebruikt,   mandelig   en ongescheiden   met   Geele   Keimpes   die   daarvan   de   overige   helfte   toebehoort,   hebbende   Har   men   Beernts   cum   soc.   ten   oosten,   Dirk   Eelkes   erven ten   zuiden   en   westen,   Grietman   Altena   ten   noorden,   bezwaard   over   't   geheel   met   een   Floreen   schattenge   aan   de   dorpsontvanger   te   Rijperkerk   op nr. 29. Gekocht   van   Teetske   Jans   wed.   wijlen   Keimpe   Fetses,   wonende   te   Rijperkerk,   Feitse   Keimpes,   huisman   te   Giekerk,   Dieuwke   Keimpes   wed.   Reiner Sijtses   te   Rijperkerk,   Geele   Keimpes,   huisman   te   Oenkerk,   Janke   Keimpes   en   Harmanus   Hendriks   te   Bergum,   Jan   Kei   mpes   te   Rijperkerk,   Hedser Keimpes   te   Giekerk,   Maaike   Keimpes   en   Klaas   Fookes   onder   Veenwouden,   Antje   Keimpes   en   Eelke   Sijtses,   huisman   te   Wijns,   Sjoerd   Keimpes   te Oenkerk,   Riemke   Keimpes   en   Sijbe   Sijes   aldaar,   Mient   Keimpes   te   Rijperkerk   en   Lijsber   t   Keimpes   aldaar,   ieder   voor   1/13   en   te   zamen   voor   't geheel, voor 1405 goudguldens en 14 stuivers. Breder ten coopbrief vermeld in dato den 9 mei 1796.
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van van der Kooi vanaf 1508 t/m 1730
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl