https://kaashoekgenealogie.nl - Belijdenis in 1789. https://kaashoekgenealogie.nl - handtekening tijdens naamsaanneming in 1811
Op    19    december    1811    zette    Keimpe Hedzer   bovenstaande   handtekening   op de akte van naamsaanneming.
https://kaashoekgenealogie.nl - 19 december 1811: Naamaanneming familinaam Keimpe Hedzer. https://kaashoekgenealogie.nl - Keimpe Hedzer van der Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - Tjeerd van der Kooi https://kaashoekgenealogie.nl - Baukje van der Zwaag https://kaashoekgenealogie.nl - Sjoukje Aants Woudsma https://kaashoekgenealogie.nl - 27 januari 1812. Naamsaanneming van Antje Sjoerds.
Naamsaanneming   van   Antje   Sjoerds,   de overgrootmoeder van Baukje vd Zwaag. Mede-oprichter     van     de     coörporatie Stoomzuivelfabriek in Koudum. Lees meer .
GENERATIE .VII Hedzer    Keimpes ,     geboren    in    maart    1731    te    Rijperkerk,    gedoopt    op    20    mei    1784    Oenkerk    en    overleden    op    9    oktober    1807    (uit:    kerkboek Hardegarijp).   Huwde   (1)   op   8   juli   1770   te   Giekerk,   gemeente   Tietjerksteradeel   ,   met   Anskje   Sipkes ,    geboren   in   1745   te   Giekerk   en   overleden   voor   1775   in Tietjerksteradeel. Kind uit dit huwelijk: Sytske , gedoopt op 5 mei 1771 te Giekerk en is overleden voor 1802, huwde te  Giekerk op 19 mei 1799 met Johannes Symens.   Huwde   (2)   op   12   maart   1775   te   Giekerk,   gemeente   Tietjerksteradeel   met   Maike   Pybes,   dv.      Pybe   Joukes   &   Maike   Andries,   geboren   in   1743 te Giekerk en overleden op 26 mei 1815 te Lichtaard. Kinderen uit het tweede huwelijk: (allen in Oenkerk) Keimpe , geboren op 26 november en gedoopt op 25 december 1775, overleden op 2 juli 1828 te Oostrum. Zie .VIII Teedske ,   geboren   op   14   december,   gedoopt   op   25   december   1777;   overleden   op   16   september   te   Ee,   huwde   op   10   mei   1833   te   Oostdongeradeel met Jacob Andringa, geboren in 1811. Maike ,   geboren   op   26   december   1779,   gedoopt   op   30   januari   1780,   overleden   op   9   mei   1852   te   Lichtaard; huwde    met   Ids   Idses   Dijkstra;   kinderen uit dit huwelijk: Berber, geboren in 1811. Pybe ,   geboren   op   2   november,   gedoopt   op   8   december   1782,   overleden   op   14   september   1827   te   Reitsum; huwde op   21   juli   1813   met   Antje Hendriks Bijker, 30 jr geboren te Janum, dv. Hendrik Gelts Bijker & Antje Roelofs. Janke ,   geboren   10   februari,   gedoopt   op   13   maart   1785,   overleden   op   29   april   1843   te   Lichtaard, huwde op   18   maart   1804   te   Lichtaard   met   Ouwe Hylkes; kinderen: Jelle, geboren in 1811. 25 april 1769: Brand in woonhuis rond 1 uur na noen. Belijdenis   te   Oenkerk   op   23   mei   1784.   Op   9   april   1789   vertrokken   naar   Lichtaard.   Aangenomen   als   lidmaat   in   Lichtaard   op   8   november   1789, wonende    'in    de    Marren'.    Ouderling    in    1792    en    1793.    Notariële    akte    van    2    maart    1821    te    Dokkum:    nummerverwisseling    met    Jelle    Pieters Ferwerda. 1. Kerkvoogdij-rekeningboek Hardegarijp - 9-10-1807 - overledene = Feitte Keimpes. 2. Register overledenen Dokkum en Oost- en Westdongeradeel 9-10-1807 = Overledene: Feitzes  Keimpes. GENERATIE .VIII Keimpe    Hedzer    (van    der    Kooi) ,    geboren    op    26    november,        gedoopt    op    25    december    1775    te    Oenkerk    en    overleden    op    2    juli    1828    te Oostdongeradeel.    Huwde    op    15    september    1799    te    Jislum    met    Hiltje    Tjeerds    Straatsma ,     dv.    Tjeerd    Oenzes    Straatsma    &    Johantje    Alberts Alberda, geboren op 24 oktober, gedoopt op 13 december 1778 te Wijns en overleden op 14 oktober 1837 te Jislum. Kinderen uit dit huwelijk: Johanna ,   geboren   10   april   1800   te   Jislum,   overleden   15   februari   1874. Huwde op   4   mei   1818   met   Gerlof   Ypes   Zijlstra,   geboren   11   februari   1791 te Wijns, overleden 16 september 1828 te Wijns; zv. Ype Gerlofs & Saakjen Sjoerds. Johannes , geboren op 10 april 1800 en overleden op 10 april te Jilsum. Hedzer , geboren op 22 april 1802 te Jilsum, overleden op 20 maart 1877. Zie .IX Maaike ,   geboren   op   28   juni   1805   te   Oostrum   en   overleden   op   5   december   1887; huwde met   Jan   Botes   de   Vries   (25   jaar)   op   11   september   1829   te Oostdongeradeel. Kind uit dit huwelijk: Froukje, geboren 1843. Tjeerd ,   geboren   op   1   september   1808   te   Oostrum   en   overleden   op   24   janauri   1847; huwde op   9   mei   1836   te   Oostdongeradeel   met   Jantje   Jacobs Hulder   (23   jaar),   dv.   Jacob   Hulder   &   Sytske   Jans   Holwerda.   Kinderen   uit   dit   huwelijk:   Hiltje   (10   februari   1837   -   8   februari   1900),   Jacob   (8   februari 1839   -   30   mei   1870),   Sytske   (17   december   1841   -   28   december   1923),   Maaike   (6   januari   1845   -   14   januari   1845),   Maaike   (6   februari   1846   -   5   juli 1847), Gertje (1849). Tietje ,   geboren   op   5   maart   1812   te   Ee   en   overleden   op   30   december   1891   te   Oostrum; huwde met   Daniël   Klazes   Sytsma   (30   jaar)   op   31   maart 1838 te Oostdongeradeel. Teetske ,   geboren   op   19   mei   1816   te   Oostrum,   overleden   op   23   november   1875   te   Jelsum; huwde 1:   Syberen   Jacobs   Andringa   (22   jaar)   op   10   mei 1833 te Oostdongeradeel; huwde 2: met Reinder Sjoukes van der Hoek (33 jaar) op 10 augustus 1854 te Leeuwarderadeel. GENERATIE .IX Keimpe   Hedzer   van   der   Kooi ,    geboren   op   22   april   1802   te   Oostdongeradeel   en   overleden   op   20   maart   1877   te   Oostdongeradeel,   huwde   op   30 mei   1837   te   Oostdongeradeel   met   Jantje   Gerrits   Bosch,   dv.   Gerrit   Liewes   Bosch   &   Antje   Jans   de   Roos;   geboren   op   19   september   1816   te   Reitsum en overleden op 2 maart 1880 te Oostdongeradeel. Kinderen uit dit huwelijk: Antje ,   geboren   op   11   maart   1838;   getuigen   Jan   Willems   Braakstra   &   Nicolaas   Plantinga.   Overleden   op   3   september   1902   te   Dantumadeel; huwde op   18   mei   1861   te   Oostrum   met   Jan   Tjiskes   Boersma   (1835   -   27   juni   1900);   zv.   Tjiske   Sjoerds   Broersma   &   Trijntje   Jans   Crans.   Kinderen   uit   dit huwelijk: Trintje (1867), Jantje (1870 - 1930). Keimpe ,    geboren    op    24    november    1839;    getuigen    Jan    Botes    de    Vries    &    Nicolaas    Plantinga    (gemeente-klerk); huwde (1):    9    mei    1874    te Oostdongeradeel   met   Fokje   Halbetsma   (38   jr),   dv.   Johannes   Halbes   Halbetsma   &   Ytske   Sydzes   van   Kleffens.   Huwde   (2):   5   mei   1886   met   Johanna Rinderts Talsma (39 jr); dv. Rindert Jans Talsma & Ytje Andries Vellinga. Overleden Tietjerksteradeel 14 december 1917. Gerrit , geboren op 28 februari 1842; get. Jan Botes de Vries & Nicolaas Plantinga; overleden op 31 oktober 1862. Tjeerd ,   geboren   op   17   mei   1844;   getuigen   Jan   Botes   de   Vries   &   Nicolaas   Plantinga; huwde (1):   17   mei   1872   te   Oostdongeradeel   met   Sjoukje   Aants Woudsma,   21   jaar   en   overleden   op   1   juli   1879   te   Raard,   dv.   Aant   Thijssens   Woudsma   &   Saapke   Luitzens   Bosma. Huwde (2):   24   juni   1882   Baukje Sjoerds van der Zwaag, (31 jaar te Twijzel). Tjeerd overleden 31 mei 1919 te Dantumadeel. Zie .X Lieuwe , geboren op 27 april 1846, getuigen Nicolaas Plantinga & Wijbe Feenstra; overleden op 17 november 1862. Johannes ,   geboren   op   3   juli   1848;   getuigen   Nicolaas   Plantinga   &   Kornelis   Jacobs   Velding. Huwde (1):   6   juli   1876   met   Willemke   Binnes   van   der Meer   (24   jr);   dv.   Binne   Jans   van   der   Meer   &   Maaike   Ages   de   Boer. Huwde (2):   Elske   Romkes   Minnema   (38   jr),   dv.   Romke   Reinders   Minnema   & Gerrida   Klazes   de   Vos.   Johannes   overeden   op   13   mei   1922   te   Dantumadeel.   Kinderen   uit   het   tweede   huwelijk:   Hedzer   Johannes   (1886   -      8 augustus 1954), Romke (6 juli 1889 - 16 november 1918), Keimpe Johannes (26 februari 1892 - 29 maart 1968). Jan , geboren op 17 oktober 1850; getuigen Nicolaas Plantinga & Reinder Jacobs Fokkema; overleden op 17 september 1851. Jan ,   geboren   op   30   oktober   1852;   getuigen   Nicolaas   Plantinga   &   Berend   Johannes   Terpstra. Huwde op   13   mei   1880   te   Oostdongeradeel   met Aaltje Sinia (27 jr), dv. Gerrit Sjolles Sinia & Antje Wiggers Heerma. Hiltje ,   geboren   op   3   februari   1855;   getuigen   Nicolaas   Plantinga   &   Reinder   Jacobs   Fokkema.   Huwde   op   13   mei   1880   te   Oostdongeradeel   met Justus Boersma (30 jr), zv. Tjitske Sjoerds Boersma & Trijntje Jans Crans. Atze ,   geboren   op   7   september   1858;   getuigen   Nicolaas   Plantinga   &   Pieter   Liewes   Westra,   overleden   op   22   juli   1927   te   Amersfoort, huwde op   20 november 1891 te Heteren met Hendrina Catrina Tap, geboren in 1867. GENERATIE .X Tjeerd van der Kooi , geboren op 17 mei 1844 te Oostrum en overleden op 31 mei 1919 te Janum.   Huwde   (1)   op   17   mei   1872   te   Oostdongeradeel   met   Sjoukje   Aants   Woudsma ,   geboren   op   12   februari   1851   te   Raard   en   overleden   op   1   juli 1879 te Raard; dv. Aant Thijssens Woudsma & Saapke Luitzens Bosma. Kinderen uit het eerste huwelijk: Hedzer ,   geboren   op   28   augustus   1873   te   Raard   (overleden   op   19   december   1962   te   Akkerwoude);   huwde   op   2   september   1897   te   Dantumadeel met   Fintje   Bouwes   Elzinga,   geboren   op   24   februari   1875   te   Raard,   overleden   op   5   mei   1945   te   Murmerwoude,   dv.   Bouwe   Lourens   Elzinga   & Foekje   Gosses   van   Dijk.   Kinderen   uit   dit   huwelijk:   Tjeerd   (22   december   1897,   overleden   op   25   december   1976   te   Drachten),   Bouwe   (15   juni   1900, overleden   17   juli   1969   te   Kamen,   Duitsland),   Gosse   (mn)   (18   juli   1901,   overleden   op   31   mei   1993   te   Opeinde),   Jan   (4   maart   1903,   overleden   22 september   1988   Dantumadeel),   Foekje   (22   februari   1904,   overleden   16   februari   1986   te   Ferwerd),   Aant   (mn)      (20   mei   1906,   overleden   op   11 januari 1988 te Dantumadeel), Sjouke (mn) (25 januari 1912, overleden op 25 november 1992 te Ferwerd). Jantje ,   geboren   op   25   november   1874   te   Raard;   huwde   (1):   op   23   mei   1895   te   Westdongeradeel   met   Klaas   Tania,   28   jaar,   geboren   te   Foudgum,   zv. Jenne   Klazes   Tania   &   Bregtje   Mients   Timmermans;   huwde   (2):   op   18   december   1923   te   Westdongeradeel   met   Jan   Haakma,   51   jaar,   zv.   Sybe   Jans Haakma & Korneliske Klazes Tania.   Huwde (2): 24 juni 1882 te Dantumadeel met Baukje van der Zwaag dv. Sjoerd van der Zwaag & Lutske Bouwes Fokkema geboren op 15 maart 1851 te Achtkarspelen overleden op 5 november 1927 te Reitsum, begraven in Janum. Kinderen uit het tweede huwelijk: Lutske ,   geboren   op   4   juli   1882   in   Janum;   huwde   18   mei   1907   te   Dantumadeel   met   Johannes   Luehof   (27   jaar,   overleden   16   mei   1954   te   Reitsum), zv.   Wybren   Johannes   Luehof   &   Attje   Jans   Wiersma.   Kind   uit   dit   huwelijk,   Wybren,   geboren   op   18   augustus   1914   en   overleden   op   9   jarige   leeftijd op 28 december 1923, begraven te Rinsumageest. Hiltje , geboren op 13 mei 1886 te Janum, overleden op 28 augustus 1891 te Janum. Sjoerd , geboren op 29 oktober 1888 te Janum, overleden op 26 juni 1889 te Janum. Sjoerd , geboren op 26 juni 1890 te Janum; overleden op 24 december 1957 te Hoensbroek; huwde met Fokeltje Goudberg. Zie .XI
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van van der Kooi vanaf 1730 t/m 1890
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl