Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zn. - zoon van - overleden
https://kaashoekgenealogie.nl - De Ryd in Friesland https://kaashoekgenealogie.nl - Stoomzuivelfabriek 'Concordia" https://kaashoekgenealogie.nl - Jantje Pekel en Tjeerd van der Kooi
Op   19   december   1811   werd   de   achternaam   'van   der   Kooij'   aangenomen.   (door   verschrijving   komt   de   naam ook   voor   als   Kooi   en   Kooy).   De   achternaam   is   te   danken   aan   Keimpe   Hedzers   van   der   Kooi   ( Zie   .VIII ),   die   in 1811    te    Oostrum    (Oost-Dongeradeel)    de    naam    "van    der    Kooij"    aannam.    Waarom    van    der    Kooij?    Keimpe Fetses   is   jarenlang   boer/kooiboer   geweest   op   één   der   kooien   te   Rijperkerk.   Vroeger   lag   tussen   de   dorpen Giekerk   en   Rijperkerk   een   meer,   nl.   De   Ryd.   In   dit   meer   stroomde   uit   oostelijke   richting   een   vaart   Bouwe   Pet genaamd.   Ten   zuiden   van   Bouwe   Pet   lagen   toen   3   eendenkooien.   Op   de   Schotanus-atlas   van   1718   staan   deze kooien duidelijk aangegeven. Op   de   meest   oostelijke   vogelkooi   woonde   Keimpe   Fetses.   Hij   overleed,   toen   hij   ongeveer   90   jaar   oud   was   en hij moet een zeer bewogen leven hebben geleid, gezien het volgende: In    de    Quotisatiekohieren    van    1749    staat    Keimpe    Fetses    te    boek    als    "welgesteld    boer    te    Rijperkerk". (Quotisatiekohier:   Een   kohier   is   een   register,   met   name   een   belastingsregister,   waarop   de   belastingplichtigen   en   hun   aanslagen   onder   nummer worden   geregistreerd.   In   het   Quotisatieregister   staan   de   namen   van   de   gezinshoofden,   beroepen   en   welstand   vermeld   van   de   Friese   bevolking toentertijd. Hij betaald  £ 47 aan belasting per jaar. 0. Wytze ,   geboren   in   1485. I. Haije Wijtses , geb. 1508, † 1582, tr. Beets, 1530 Rienck, geb. Beets, 1500, † ald. 1582.   II. Wijtthie Haijes ,  geb. Beets, 1535, † ald. 15 september 1591, tr. Beets, 1560 Jouck, geb. 1532, † 1591. III.   Haijes   Wijtsers ,    geb.   Beets,   1562,   †   Suameer,   7   juni   1641,   tr.   Houck   Sierds,   geb.   Garijp,   1568,   †   Suameer,   20   november   1641,   dr.   van   Sierd Rienks en Auck Wiebes.   IV. Geale Haijes ,  geb. 1593, † Garijp, 1661, tr. 1622 Mary Feitzes, geb. 1600, † Garijp, 1658, dr. van Fetse Bothes en Rins Keimpes Wiarda.   V.    Feitze    Geales ,     geb.    Garijp,    12    augustus    1638,    †    Suawoude,    2    augustus    1691,    tr.    Rijperkerk,    24    november    1661    Dieuke    Hedzers,    geb. Tietkerksteradeel, 6 november 1636, † Oudega, 1705, dr. van Hedzer Sjoerds en Antje Gerrits.   VI.   Keimpe   Feitzes ,   geb.   Rijperkerk,   1680,   †   ald.   1769,   tr.   1e   Oenkerk,   8   februari   1702   Lysbeth   Willems,   geb.   Oenkerk,   14   februari   1669,   Rijperkerk,   19   november   1710,   dr.   van   Wilem   Tjeerds   en   Saapke   Heeres;   tr.   2e   Rijperkerk,   22   mei   1721   (Teetske)   Taetske   Jans,   geb.   Oenkerk,      ged. Oenkerk, 6 juli 1704, † 1773, dr. van Jan Herens Cock en Janke Mients. VII.   Hedzer   Keimpes ,   geb.   Rijperkerk,   maart   1731,   ged.   Oenkerk,   20   mei   1784,   †   Dokkum,   9   oktober   1807,   tr.   1e   Tietkerksteradeel,   8   juli   1770 Anskje    Sipkes,    geb.    Giekerk,    1745,    †    Tietkerksteradeel,    1775,    dr.    van    Sipkes    Cornelis    en    Sietse    Rienks    en    echtg.    van    Piebe    Arends;    tr.    2e Tietkerksteradeel, 12 maart 1775 Maaike Pybes, geb. Oenkerk, 1743, † Lichtaard, 26 mei 1815, dr. van Piebe Joukes en Maaike Andries. VIII.   Keimpe   Hedzer   van   der   Kooi ,    geb.   Oenkerk,   26   november   1775,   †   Oostdongeradeel,   2   juli   1828,   tr.   Jilsum,   15   september   1799   Hiltje   Tjeerds Straatsma, geb. Wijns, 24 oktober 1778, † Jilsum, 14 oktober 1837, dr. van Tjeerd Oenzes en Johantje Alberts Alberda.   IX.   Keimpe   Hedzer   van   der   Kooi ,   geb.   Oostdongeradeel   22   april   1802,   †   ald.   20   maart   1877,   tr.   Oostdongeradeel   30   mei   1837   Jantje   Gerrits Bosch, geb. Reitsum 19 september 1816, † Oostdongeradeel 2 maart 1880, dr. van Gerrit Liewes en Antje Jans de de Roos.   X.   Tjeerd   van   der   Kooi ,   geb.   Oostrum,   17   mei   1844,   †   Janum,   31   mei   1919,   tr.   1e   Oostdongeradeel   17   mei   1872   Sjoukje   Aants   Woudsma,   geb. Raard,   12   februari   1851,   †   ald.   1   juli   1879,   dr.   van   Aant   Thijssens   en   Saapke   Luitzens   Fokkema;   tr.   2e   Dantumadeel,   24   juni   1882   Baukje   van   der van   der   Zwaag,   geb.   Achtkarspelen,   15   maart   1851,   †   Reitsum,   5   november   1927,   begr.   Janum,   ,   dr.   van   Sjoerd   van   der   Zwaag   en   Lutske   Bouwes Fokkema. XI.   Sjoerd   van   der   Kooi ,   geb.   Janum,   26   juni   1890,   †   Hoensbroek,   24   december   1957,   tr.   Westdongeradeel   16   mei   1912   Fokeltje   Goudberg,   geb. Hiaure, 24 november 1888, † Hoensbroek, 9 augustus 1984, dr. van Jacob Goudberg en Ytje Rintjema.   XII.   Tjeerd   van   der   Kooi ,    geb.   Hiaure   16   februari   1913,   †   Brunssum,   13   februari   1999,   begr.   Hoensbroek,   18   februari   1999,   tr.   Beilen   12   mei   1933 Jantje Pekel, geb. Beilen, 4 mei 1910, † Hoensbroek, 27 december 2003, dr. van Jan en Marchje van van Achteren.   XIII.   Jan   van   der   Kooi ,    geb.   Beilen,   1   april   1936,   †   Groningen,   15   april   2012,   begr.   Dokkum,   20   april   2012,   tr.   Hoensbroek,   [privé]   Johanna Breekveldt, geb. Treebeek, [privé], dr. van Willem Fredrik George Johannes en Johanna Geertruida Bomhof. XIV. Theodora Johanna van der Kooi , geb. Hoensbroek, 4 september 1960. XV. Johanna Maria Kaashoek , geboren Wissenkerke, [privé], Daniël Stafford, [privé].
©
KAASHOEK GENEALOGIE .NL
Patrilineaire stamreeks van van der Kooi vanaf 1444 t/m heden
contact: wim ( @ ) kaashoekgenealogie.nl