Op   19   december   1811   werd   de   achternaam   'van   der   Kooij'   aangenomen.   (door   verschrijving   komt   de   naam   ook   voor als   ‘van   der   Kooi’   en   ‘van   der   Kooy’).   De   achternaam   is   te   danken   aan   Keimpe   Hedzers   van   der   Kooi,   die   in   Oostrum (Oost-Dongeradeel)    de    naam    "van    der    Kooij"    aannam.    Waarom    van    der    Kooij?    Keimpe    Fetses    is    jarenlang boer/kooiboer   geweest   op   één   der   kooien   te   Rijperkerk.   Vroeger   lag   tussen   de   dorpen   Giekerk   en   Rijperkerk   een meer,   nl.   De   Ryd.   In   dit   meer   stroomde   uit   oostelijke   richting   een   vaart   Bouwe   Pet   genaamd.   Ten   zuiden   van   Bouwe Pet   lagen   toen   3   eendenkooien.   Op   de   Schotanus-atlas   van   1718   staan   deze   kooien   duidelijk   aangegeven.   Op   de meest oostelijke vogelkooi woonde Keimpe Fetses. Hij overleed, toen hij ongeveer 90 jaar oud was. Wytze ,   geboren   in   1485 (huidige stamvader). I. Haije Wijtses , geb. 1508, † 1582, tr. Beets, 1530 Rienck, geb. Beets, 1500, † ald. 1582.   II. Wijtthie Haijes ,  geb. Beets, 1535, † ald. 15 september 1591, tr. Beets, 1560 Jouck, geb. 1532, † 1591. III. Haijes Wijtsers ,  geb. Beets, 1562, † Suameer, 7 juni 1641, tr. Houck Sierds, geb. Garijp, 1568, † Suameer, 20 november 1641, dv. van Sierd Rienks en Auck Wiebes.   IV. Geale Haijes ,  geb. 1593, † Garijp, 1661, tr. 1622 Mary Feitzes, geb. 1600, † Garijp, 1658, dv. van Fetse Bothes en Rins Keimpes Wiarda.   V.   Feitze   Geales ,    geb.   Garijp,   12   augustus   1638,   †   Suawoude,   2   augustus   1691,   tr.   Rijperkerk,   24   november   1661   Dieuke   Hedzers,   geb.   Tietjerksteradeel,   6   november 1636, † Oudega, 1705, dv. van Hedzer Sjoerds en Antje Gerrits.   VI.   Keimpe   Feitzes ,   geb.   Rijperkerk,   1680,   †   ald.   1769,   tr.   1e   Oenkerk,   8   februari   1702   Lysbeth   Willems,   geb.   Oenkerk,   14   februari   1669,   †   Rijperkerk,   19   november 1710,   dv.   van   Willem   Tjeerds   en   Saapke   Heeres;   tr.   2e   Rijperkerk,   22   mei   1721      Taetske   (Teetske)   Jans,   geb.   Oenkerk,      ged.   Oenkerk,   6   juli   1704,   †   1773,   dv.   van   Jan Herens Cock en Janke Mients. VII.   Hedzer   Keimpes ,   geb.   Rijperkerk,   maart   1731,   ged.   Oenkerk,   20   mei   1784,   †   Dokkum,   9   oktober   1807,   tr.   1e   Tietkerksteradeel,   8   juli   1770   Anskje   Sipkes,   geb. Giekerk,   1745,   †   Tietjerksteradeel,   1775,   dv.   van   Sipkes   Cornelis   en   Sietse   Rienks;   tr.   2e   Tietkerksteradeel,   12   maart   1775   Maaike   Pybes,   geb.   Oenkerk,   1743,   Lichtaard, 26 mei 1815, dv. van Piebe Joukes en Maaike Andries. VIII.   Keimpe   Hedzer   (van   der   Kooi) ,    geb.   Oenkerk,   26   november   1775,   †   Oostdongeradeel,   2   juli   1828,   tr.   Jislum,   15   september   1799   Hiltje   Tjeerds   Straatsma,   geb. Wijns, 24 oktober 1778, † Jislum, 14 oktober 1837, dv. van Tjeerd Oenzes en Johantje Alberts Alberda. Hij heeft in 1811 de achternaam ‘van der Kooij’ aangenomen.   IX.   Keimpe   Hedzer   van   der   Kooi ,   geb.   Oostdongeradeel   22   april   1802,   †   ald.   20   maart   1877,   tr.   Oostdongeradeel   30   mei   1837   Jantje   Gerrits   Bosch,   geb.   Reitsum   19 september 1816, † Oostdongeradeel 2 maart 1880, dv. van Gerrit Liewes en Antje Jans de de Roos.   X.   Tjeerd   van   der   Kooi ,   geb.   Oostrum,   17   mei   1844,   †   Janum,   31   mei   1919,   tr.   1e   Oostdongeradeel   17   mei   1872   Sjoukje   Aants   Woudsma,   geb.   Raard,   12   februari   1851, †   ald.   1   juli   1879,   dv.   van   Aant   Thijssens   en   Saapke   Luitzens   Fokkema;   tr.   2e   Dantumadeel,   24   juni   1882   Baukje   van   der   van   der   Zwaag,   geb.   Achtkarspelen,   15   maart 1851, † Reitsum, 5 november 1927, begr. Janum, , dv. van Sjoerd van der Zwaag en Lutske Bouwes Fokkema. XI.   Sjoerd   van   der   Kooi ,   geb.   Janum,   26   juni   1890,   †   Hoensbroek,   24   december   1957,   tr.   Westdongeradeel   16   mei   1912   Fokeltje   Goudberg,   geb.   Hiaure,   24   november 1888, † Hoensbroek, 9 augustus 1984, dv. van Jacob Goudberg en Ytje Rintjema.   XII. Tjeerd van der Kooi, geb. Hiaure 16 februari 1913, † Brunssum, 13 februari 1999, begr. Hoensbroek, 18 februari 1999, tr. Beilen 12 mei 1933 Jantje Pekel, geb. Beilen, 4 mei 1910, † Hoensbroek, 27 december 2003, dv. van Jan en Marchje van van Achteren.   XIII.   Jan   van   der   Kooi ,    geb.   Beilen,   1   april   1936,   †   Groningen, 15   april   2012 ,   begr.   Dokkum, 20   april   2012 ,   tr.   Hoensbroek,   Johanna   Breekveldt,   dv.   van   Willem   Fredrik George Johannes en Johanna Geertruida Bomhof. XIV.   Theodora   Johanna   van   der   Kooi ,   geb.   Hoensbroek,   4   september   1960, tr.   Wissenkerke,   21   maart   1980,   Willem   Dingeman   Kaashoek,   geb.   18   oktober   1957,   zv. Dingenus Cornelis Kaashoek en Maria Cornelia Faasse. XV. Johanna Maria Kaashoek , geboren Wissenkerke, [****], Daniël Stafford, [****].
Gebruikte afkortingen: ald. - aldaar begr. - begraven dv. - dochter van geb. - geboren ged. - gedoopt N.N. - onbekend tr. - trouwde zv. - zoon van - overleden
15   december   1876:   Twee   percelen   zeer   uitmuntend   vruchtbaar   WEIDLAND   onder   Raard,   gem.   Holwerd,   sectie   C   no   273,   groot   86   are,   60   centiare   en   no.   274,   groot   1   hectare   19   are 30   centiare,   beide   in   huur   bij   Tjeerd   v.d.   Kooi.   Vrij   te   aanvaarden   den   5   maart   1877,   een   en   ander   breeder   bij   biljetten   omschreven.   Conditiën   zijn   te   vernemen   bij   den   Notaris voornoemd.
https://kaashoekgenealogie.nl - Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - A. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - J.W. den Braber https://kaashoekgenealogie.nl - Faasse https://kaashoekgenealogie.nl - Breekveldt https://kaashoekgenealogie.nl - Bomhof https://kaashoekgenealogie.nl - Pekel https://kaashoekgenealogie.nl - van der Kooi